Gwahoddiadau Priodas

 Wedding Stationery

Gall Inc Pinc ddarparu'r holl ystod o ddeunyddiau ysgrifennu ar gyfer eich priodas - o'r gwahoddiadau drwodd i bopeth y gall fod ei angen arnoch ar y diwrnod mawr ei hun.Inc Pinc can supply you with a wide range of wedding stationery - from the invitations through to everything you may need on the big day itself.
Mae gennym gyfresi o wahoddiadau wedi eu dylunio'n barod ond mae'n bosibl eu teilwra ar gyfer anghenion unigol. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth caligraffeg, sy'n berffaith ar gyfer cynllun byrddau neu gardiau enwau ar fyrddau.We have a broad spectrum of designs, and many can be tailored to suit individual needs.  We also offer a calligraphy service which is perfect for a unique seating plan or name cards.

Mae holl gardiau Inc Pinc wedi eu gwneud â llaw, ac o'r herwydd mae prisiau'r gwahoddiadau yn ddibynnol ar y deunyddiau a'r amser a gymerir i'w cynhyrchu. Fel arfer mae pris gwahoddiad unigol yn amrywio rhwng £2.50 a £2.80.

All Inc Pinc cards are hand made, and therefore stationery prices reflect the costs of materials used and time taken to produce. Individual invitations usually cost between £2.50 and £2.80.

 Gallwn ddarparu -

 • cardiau 'cadw'r dyddiad'
 • gwahoddiadau dydd
 • gwahoddiadau nos
 • cardiau ymateb
 • taflen wybodaeth diwrnod y briodas
 • trefn y gwasanaeth
 • bwydlen
 • enwau/rhifau i'r byrddau
 • cardiau enwau unigol
 • cynllun byrddau
 • cardiau diolch

 We produce -

 • 'save the date' cards
 • day invitations
 • evening invitations
 • reply cards
 • wedding day information sheet
 • order of service
 • menu
 • table names/numbers
 • placecards
 • seating plan
 • thank you cards

Os oes gennych syniad am gynllun i'ch gwahoddiadau, neu'n awyddus i drafod a datblygu syniad newydd rhowch alwad i Bethan Roberts ar 01286 676444.If you have a design idea for your invitations, or you're keen to discuss and develop a new idea then please call Bethan Roberts on 01286 676444.
  
 Dyma rai enghreifftiau o wahoddiadau a deunyddiau priodas eraill.Here are some examples of invitations and other wedding stationery.